De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR)

Loader DigitalCityEen ogenblik, aub...

Privacy-voorschriften

De vzw Pool Opleiding Werk, afgekort "Digitalcity.brussels", met kantoren te Jules Cockxstraat 6, 1160 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.261.960, hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website, alsook die van haar partners en contactpersonen.

In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679 (AVG), treedt Digitalcity.brussels in het algemeen op als de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij verzamelt en verwerkt. In sommige gevallen kan Digitalcity.brussels echter optreden als een verwerker en/of als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met een andere organisatie, in welk geval specifieke en aanvullende informatie aan de betrokkenen zal worden verstrekt.

In elk geval, zal Digitalcity.brussels haar best doen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om deze gegevens te beschermen.

Over welke gegevens gaat het?

De persoonsgegevens die door Digitalcity.brussels worden verzameld en verwerkt kunnen van geval tot geval verschillen, zoals, maar niet beperkt tot, naam, voornaam, beroep, huisadres, contactgegevens, bankrekeningnummer, afbeeldingen, cookies, gegevens met betrekking tot het raadplegen van de website en/of registraties bij Digitalcity.brussels, waaronder, indien van toepassing, gegevens met betrekking tot het beheer van eventuele geschillen, waarvoor de betrokken personen uitdrukkelijk hun toestemming geven.

Meestal zijn deze gegevens rechtstreeks afkomstig van de betrokkenen, hetzij via de desbetreffende formulieren, hetzij via de sociale media of andere gebruikte (elektronische) communicatiemiddelen.

Eenmaal geanonimiseerd, zullen bepaalde gegevens het voorwerp uitmaken van statistische rapportering aan de organisaties en overheidsinstanties die partners zijn van Digitalcity.brussels.

Voor welke doeleinden?

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om Digitalcity.brussels in staat te stellen als verwerkingsverantwoordelijke, naargelang het geval:

  1. om gevolg te geven aan verzoeken om contact en/of ontvangen opdrachten
  2. om de nieuwsbrief en/of enige andere informatie in verband met de activiteiten van Digitalcity.brussels te versturen,
  3. om de activiteiten van Digitalcity.brussels te bevorderen,
  4. om statistische analyses uit te voeren,
  5. om het contract uit te voeren waarbij de betrokken persoon partij is of van de precontractuele maatregelen die op zijn/haar verzoek zijn genomen, en dus meer in het bijzonder voor het beheer van de klanten, de facturering en de eventuele inning. In dit geval worden de desbetreffende gegevens bewaard voor de duur van de uitvoering van het contract en de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen.

Zonder deze persoonsgegevens zou Digitalcity.brussels niet alle of een deel van de hierboven vermelde doeleinden kunnen bereiken. Bovendien worden deze gegevens, met uitzondering van de bovenvermelde specifieke bewaartermijnen, bewaard zolang de betrokkenen daartegen geen bezwaar maken.

De verwerking van dergelijke gegevens is derhalve gebaseerd, al naar gelang het geval, op de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, de toestemming van de betrokkene en/of de vervulling van de gerechtvaardigde belangen van Digitalcity.brussels en/of een derde partij, maar die, naar de mening van Digitalcity.brussels, ook ten goede komen aan de betrokkenen.

 

Welke rechten hebben de betrokken natuurlijke personen?

Elke betrokken natuurlijke persoon kan zijn/haar wettelijke rechten van inzage en correctie kosteloos uitoefenen. Het is ook mogelijk te verzoeken om gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zijn te verwijderen, of om de verwerking te beperken indien de wettelijke voorwaarden dit toestaan. Evenzo is het mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor "direct marketing"-doeleinden. Tot slot is het in bepaalde gevallen mogelijk om persoonsgegevens die aan Digitalcity.brussels zijn verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

Om één van deze rechten uit te oefenen, moet een schriftelijk verzoek, ondertekend en gedateerd, met een kopie van zijn/haar identiteitskaart, per gewone post naar Digitalcity.brussels of per e-mail naar privacy@digitalcity.brussels verstuurd worden.

Ten slotte heeft elke betrokken natuurlijke persoon het recht om, in voorkomend geval, een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

Aan wie kunnen deze gegevens worden doorgegeven?

Persoonsgegevens worden, naargelang het geval, meegedeeld

  1. aan de betrokken personen zelf, 
  2. aan de partners van Digitalcity.brussels in de gevallen die aan de betrokken personen worden meegedeeld
  3. aan de openbare, fiscale en sociale overheden, voor zover noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen van Digitalcity.brussels, en
  4. verwerkers en andere zakelijke contacten van Digitalcity.brussels, zoals een IT-dienstverlener, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun respectieve taken.

In het algemeen worden de betrokken gegevens niet doorgegeven buiten een lidstaat van de Europese Unie. Mocht dit toch het geval zijn, dan zal Digitalcity.brussels ervoor zorgen dat er andere passende waarborgen worden ingebouwd waarover de betrokken personen nadere informatie kunnen vragen.

Laatst bijgewerkt op: april 2023