Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website

Loader DigitalCityEen ogenblik, aub...

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Welkom op de website Digitalcity.brussels, die u toegang geeft tot informatie over digitale opleidingen, jobs en instellingen.

Door deze website (hierna "de Site") te bezoeken en/of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn door de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden, alsmede eventuele andere specifieke voorwaarden en voorschriften die op de Site verschijnen. Het gebruik van de Site, en a fortiori uw voorafgaande en verplichte identificatie om te kunnen genieten van bepaalde producten en/of diensten die online worden aangeboden, bevestigt, voor zover nodig, uw erkenning en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd en wij verzoeken u dan ook de inhoud ervan regelmatig te controleren, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Tenzij anders aangegeven, zullen deze wijzigingen in principe van kracht zijn vanaf hun publicatie op de Site

Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, kunt u geen gebruik maken van de Site of één van de diensten die ermee verbonden zijn

Uitgever van de Site. De Site en de daarmee verbonden diensten worden beheerd door de vzw Pool Opleiding Werk afgekort "Digitalcity.brussels", met kantoren te 1160 Brussel, Jules Cockxstraat 6, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.261.960.

Disclaimer - Inhoud van deze Website. De Site wil in de eerste plaats de digitale opleidingen, instellingen en jobs in Brussel bekendmaken.

Digitalcity.brussels streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Site correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. Digitalcity.brussels garandeert echter niet de juistheid, betrouwbaarheid, adequaatheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud van deze Site. De opleidingskalender bijvoorbeeld is onderhevig aan talrijke en frequente wijzigingen. Digitalcity.brussels kan daarom niet verantwoordelijk worden geacht voor een tikfout of enige andere fout of defect in verband met de inhoud van de Site. Verder kan Digitalcity.brussels niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud gepubliceerd op deze Site door andere gebruikers.

Tevens, en onder voorbehoud van andersluidende dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn indien u een consument bent, zal Digitalcity. brussels zal in geen geval verantwoordelijke zijn voor welke schade dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit de toegang tot deze Site en/of het gebruik of de inhoud ervan, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet of gegevens, om welke reden dan ook, zelfs als Digitalcity.brussels op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich voordoet. In ieder geval zal de verantwoordelijkheid van Digitalcity.brussels niet hoger zijn dan de bedragen gedekt door de verzekeringspolis(sen) waardoor Digitalcity.brussels is gedekt. Indien om welke reden dan ook geen bedrag wordt verstrekt op basis van deze polis(sen), is de verantwoordelijkheid van Digitalcity.brussels in dit geval beperkt tot het bedrag van het betreffende product of de betreffende dienst. Ten slotte gaat u ermee akkoord Digitalcity.brussels en haar agenten, functionarissen en werknemers te verdedigen en te vrijwaren, indien van toepassing, tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden of enig document waarnaar hierin verwezen wordt, of een schending door u van enige wet of enig recht van een dergelijke derde partij.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site. U stemt ermee in geen persoonsgegevens over een andere gebruiker van de Site of een daaraan verbonden dienst te verzamelen, zonder zijn/haar voorafgaande toestemming. Bovendien, en behoudens voorafgaande specifieke overeenkomst of uitdrukkelijke vermelding van het tegendeel op een deel van de Site, is het in principe strikt verboden om substantiële delen van de Site te downloaden of te hergebruiken, of om systematisch of regelmatig minder substantiële delen ervan te downloaden of te hergebruiken. Het is u tevens verboden virussen of enige andere technologie te verspreiden die de goede werking van deze Site en de belangen van andere gebruikers kunnen schaden.

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de op de Site aangeboden producten en/of diensten. Alleen gebruikers die zich correct hebben geïdentificeerd zullen van deze producten en/of diensten op de Site gebruik kunnen maken, en dit in overeenstemming met de beschikbare voorwaarden die zij bij hun registratie zullen hebben gekozen. In dit verband wordt verwezen naar de bijzondere voorwaarden die bij deze producten en/of diensten horen. In ieder geval zijn gebruikers verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de toegangsmiddelen tot hun account en gaan zij ermee akkoord Digitalcity.brussels onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van hun account en/of hun toegangsmiddelen of enige inbreuk op de veiligheid.

Het functioneren van deze Website. Ondanks alle middelen die Digitalcity.brussels gebruikt om deze Site zo goed mogelijk te laten functioneren, kan Digitalcity.brussels geen enkele garantie geven met betrekking tot toegang, inhoud, beschikbaarheid en het goed functioneren van deze Site en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige actie of nalatigheid van andere gebruikers, enige onderbreking van beschikbaarheid of gebreken in de werking van de Site, inclusief de veiligheid, en dit ongeacht de oorzaak aangezien deze het gevolg kan zijn van vele factoren die Digitalcity.brussels niet kan controleren.

Bovendien heeft Digitalcity.brussels het recht om op elk moment en zonder enige motivatie te stoppen met het beschikbaar stellen van deze Site, hetzij tijdelijk of permanent.

In het geval van een geschil over elektronische communicatie met betrekking tot het gebruik van deze Site (zoals inloggen op deze Site, enz.) zullen de technische gegevens van Digitalcity.brussels een hogere bewijskracht hebben

Intellectuele eigendomsrechten. Deze Site en zijn inhoud, inclusief maar niet beperkt tot creaties, teksten, grafieken, beelden, video's, geluiden, logo's en iconen, zijn beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten (handelsmerken, databases, enz.) en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gebruikt, aangepast en/of vertaald, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Digitalcity.brussels en/of de relevante rechthebbende. Elk gebruik dat in strijd is met deze voorwaarden, is uitdrukkelijk verboden.

Hyperlinks naar websites van derden. Websites waarnaar hyperlinks kunnen plaatsvinden vanuit deze Website worden niet gecontroleerd door Digitalcity.brussels, die niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor illegale inhoud op deze websites, noch voor hyperlinks naar andere websites zelf. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op deze Site impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring of garantie van kwaliteit van de kant van Digitalcity.brussels.

Eerbiediging van het privéleven De persoonlijke informatie die u aan Digitalcity.brussels verstrekt, onder meer wanneer u contact met ons opneemt voor vragen met betrekking tot digitale opleidingen en beroepen, zal niet aan derden worden doorgegeven voor marketingdoeleinden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze informatie wordt alleen gebruikt binnen het kader dat door het Privacybeleid is vastgesteld. Bovendien wordt deze informatie opgeslagen en verwerkt op servers die zich in Europa bevinden, Digitalcity.brussels zorgt ervoor dat de toegang op de best mogelijke manier beveiligd is, zowel fysiek als technologisch. Indien u ons hiervoor toestemming geeft, zult u e-mails ontvangen met promotionele informatie over producten en diensten van Digitalcity.brussels en/of haar partners, zoals een nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment uitschrijven. Klik hiervoor op de link aan het eind van onze e-mails of neem per e-mail contact met ons op. U wordt verzocht geen gebruik te maken van de diensten van Digitalcity.brussels en de Site indien u niet akkoord gaat met het Privacybeleid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Deze Site, de werking en het gebruik ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, uitgezonderd de regels betreffende conflicterende wetten. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de toegang tot en/of het gebruik van deze Site. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via de link http://ec.europa.eu/odr

 

Indien u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid, aarzel dan niet om contact op te nemen met Digitalcity.brussels via e-mail op info@digitalcity.brussels of op het volgende adres: Jules Cockxstraat 6, 1160 Brussel [Afdeling Communicatie].

 

Laatst bijgewerkt op: maart 2021